User:Z3289738

From Embryology

Lab Attendance

Lab 1: Z3289738 11:49, 25 July 2012 (EST)


Individual Assessments

Lab 1

Ye Chun Ruan, Jing Hui Guo, Xinmei Liu, Runju Zhang, Lai Ling Tsang, Jian Da Dong, Hui Chen, Mei Kuen Yu, Xiaohua Jiang, Xiao Hu Zhang, Kin Lam Fok, Yiu Wa Chung, Hefeng Huang, Wen Liang Zhou, Hsiao Chang Chan Activation of the epithelial Na(+) channel triggers prostaglandin E(2) release and production required for embryo implantation. Nat Med: 2012; PMID:22729284