Template:Ref-Kollmann1907

From Embryology

Kollmann JKE. Atlas of the Development of Man (Handatlas der entwicklungsgeschichte des menschen). (1907) Vol.1 and Vol. 2. Jena, Gustav Fischer. (1898).